Skip to content

Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „tingimused“) kehtivad kõigile, kes soovivad kasutada Halesa OÜ veebilehte (edaspidi „veebileht“). Selleks, et kasutada veebilehte, peab täitma allpool kirjeldatud kasutustingimusi. Kui te ei nõustu kasutustingimuste ja Halesa OÜ privaatsuspoliitikaga, siis puudub teil õigust veebilehte kasutada.

Halesa OÜ jätab endale õiguse muuta igal ajal veebilehe kasutustingimusi, selle sisu ja osutatavaid teenuseid. Halesa OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi ja kasutaja vastutab nende regulaarse jälgimise eest. Kui külastate veebilehte edasi peale muudatuste sisseviimist, tähendab see teiepoolset nõustumist muudetud tingimustega.

Lubamatu kasutamine

Teil ei ole õigust käesoleva veebilehe sisu, andmeid, tarkvara rakendusi või teenuseid loata edastada, ohustada või müüa ega ka lubada kellelgi teisel seda teha. Teil ei ole õigust veebilehel pakutavaid teenuseid kasutada vastuvõetamatul, solvaval või ebaseaduslikul viisil, näiteks edastada rämpsposti ja kettkirju või teha muid sarnase eesmärgiga tegevusi, samuti ka spämmida kolmandaid osapooli ega kasutada võltsitud identiteeti või e-posti aadresse või mingil muul moel edastada eksitavat informatsiooni, mis puudutab teie identiteeti või sõnumite allikat. Te ei tohi kasutada veebilehte, et laimata Halesa OÜ või tema tütarettevõtteid või tema partnereid.

Juurdepääs ja veebilehe sisu

Halesa OÜ jätab endale õiguse piirata juurdepääsu teenustele või teha tehnilisi jm programmilisi muudatusi. Halesa OÜ jätab endale õiguse, kuid ei võta kohustust jälgida veebilehe sisu ja kommenteerida, edastada või eemaldada materjali, mis on solvav või ebaseaduslik või rikub muul moel tingimusi.

Intellektuaalse omandi kaitse

Antud veebileht on seotud ja kaitstud intellektuaalse omandi õigusaktide, rahvusvaheliste intellektuaalse omandi õiguste lepingute ja kokkulepetega. Halesa OÜ omab õigust nimedele ja sümbolitele, mis on seotud Halesa OÜ toodete ja teenustega veebilehel, olgu need kaitstud kaubamärgi või disainlahenduse õiguse, autoriõigusega või teisiti. Teil puudub igasugune õigus Halesa OÜ kaubamärkide, disainlahenduste ja muude autoriõigusega või muul moel kaitstud materjalide kasutamiseks, või sarnaste elementide kasutamiseks, mille õigused kuuluvad kolmandatele osapooltele ja mida kuvatakse Halesa OÜ veebilehel.

Vastutuse piirangud

Veebileht on esitatud „sellisena nagu see on“, ilma igasuguse garantiita. Halesa OÜ ei vastuta oma veebilehe tõrgeteta töötamise eest. Kasutades tasuta veebisaidi teenuseid, ei saa te eeldada, et  Halesa OÜ vastutab veebilehe kvaliteedistandardite eest või nende antud otstarbele sobivuse eest või rikete ja takistuste eest kodulehe teenuste ja rakenduste kasutamisel. Halesa OÜ ei võta mingit vastutust otseste, kaudsete või hiljem tekkivate kahjude, kulude või saamatajäänud tulude suhtes, mis on seotud veebilehe kasutamise või kasutamata jätmisega.

Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled. Halesa OÜ ei jälgi aktiivselt nende sisu, ega vastuta nendel lehtedel sisalduva teabe sisu ega õigsuse või seal pakutavate kaupade eest, ega linkide toimimise eest. Klikkides veebilehel olevatel reklaamidel võite sattuda veebilehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled. Halesa OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuste eest. Teenuse osutajad on igaüks ise vastutavad oma tegevuste, turunduse ja materjalide eest.